ÚVODNÍ STRANA

Držitel osvědčení:
• odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici podle ADR (udělat scan)
• autorizovaná osoba a o odborně způsobilá osoba k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky podle zákona č. 356/2003 Sb. (udělat scan)

ZAJIŠŤUJEME PORADENSTVÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI DOPRAVY A CHEMICKÝCH LÁTEK

Hlavní pozornost je věnována problematice přepravy nebezpečných věcí po silnici podle ADR, dále je kladen důraz na chemické látky a přípravky a nakládání s nimi a nakládání s odpady. Naše činnost je zaměřena i na problematiku prevence závažných ekologických havárií nebo zavádění systému environmentálního managementu.

Nabídka našich služeb je zaměřena na řešení aktuálních otázek spojených s naplňováním právních a jiných norem z oblasti dopravy, ochrany a tvorby životního prostředí v konkrétních podmínkách firem klienta. Jsme připraveni pomoci vyřešit nejen obecné problémy spojené s uváděním právních norem do praxe, ale rovněž i individuální problémy, plynoucí z konkrétní praxe klienta.

NAŠE FIREMNÍ FILOZOFIE JE ZALOŽENA NA TĚCHTO ZÁSADÁCH:

• Spolehlivost
• Profesionalita
• Aktuálnost poradenských služeb
• Zájem o klienta
• Individuální přístup
• Diskrétnost
• Nízká cena

NABÍZÍME PORADENSKOU A KONZULTAČNÍ ČINNOST K TĚMTO ZÁKONŮM

• Sbírka mezinárodních smluv č.33/2005 Sb., o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR)
• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
• zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů


Poradenská konzultační činnost je zaměřena do dvou hlavních oblastí:
První oblastí je provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti praktického naplňování právních norem z oblasti dopravy a životního prostředí v podmínkách konkrétní organizace klienta.
Druhou oblastí je pak provádění školící činnosti ve vztahu k požadovaným potřebám jednotlivých klientů se zaměřením na cílovou skupinu odpovědných pracovníků s přihlédnutím k jejich pracovnímu zařazení.
Součástí nabízených služeb je zastupování klienta v procesu správního řízení před orgánem státní správy a to jak v souvislosti s podáváním různých žádostí, tak i v průběhu kontrolní činnosti orgánů státní správy a řešení výsledků těchto kontrol.

Poskytujeme i telefonické konzultace na tel.: +420 774 112 243